Download algemene voorwaarden

                                                                                                                                                                                                                              
 
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
zoals gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland te Almere onder nummer 31042757
 
 
Artikel 1 Algemeen
-1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Helms Milieu- techniek geleverde diensten en zaken en andere rechtsbetrekkingen, waar- onder het uitbrengen van offertes en aanbiedingen in de zin van artikel 2 van deze voorwaarden, van Helms Milieutechniek en zijn afnemers en/of opdrachtgevers, verder te noemen:  afnemer.
-2. Een algemene verwijzing door de afnemer naar zijn eigen algemene leverings- en betalingsvoorwaarden verbindt Helms Milieutechniek slechts voorzover deze verwijzing uitdrukkelijk schriftelijk door Helms Milieutechniek is aanvaard. Bij gebreke van een dergelijke aanvaarding heeft Helms Milieutechniek de verwijzing uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 2 Aanbiedingen en prijzen
-1. Alle door Helms Milieutechniek uitgebrachte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en mitsdien  herroepelijk.
-2. De prijsopgaven zijn gebaseerd op het tijdstip van de opdracht geldende kostprijsfactoren zoals onder meer grondstofprijzen, belastingen en heffin- gen, lonen en vervoer. De opgegeven prijzen zijn exclusief btw en exclusief verzekerings-  en vrachtkosten.
-3. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst tot  opdracht een of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan is Helms Milieutechniek gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
-4. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke vermelde gegevens beogen slechts een algemene indruk van  zaken te geven. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend tenzij deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen gesloten over- eenkomst.
-5. Het is de afnemer verboden de door Helms Milieutechniek uitgebrachte aanbiedingen, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en dergelijke op enigerlei wijze aan derden beschikbaar of ter kennis te stellen, tenzij hij daartoe de uitdrukkelij- ke toestemming van Helms Milieutechniek heeft verkregen.
-6. De DepoDogs worden compleet geleverd met de daarbij toebehorende gebruiksartikelen. Te weten: rollen opruimzakjes en opvangzakken. Het is afnemer niet toegestaan andere dan door Helms Milieutechniek geleverde gebruiksartikelen zoals bovengenoemd, in de DepoDog te gebruiken zonder dat hij daartoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Helms Milieu- techniek  heeft gekregen.
Artikel 3 Levering
-1. De door Helms Milieutechniek te leveren zaken gelden als geleverd onmiddellijk nadat zij door Helms Milieutechniek in de macht van de afnemer is gesteld of aan de in het tweede lid van dit artikel bedoelde vervoerder ter hand zijn  gesteld.
-2. Elk vervoer van Helms Milieutechniek naar de afnemer is geheel voor rekening en risico van de afnemer. Helms Milieutechniek sluit terzake daar- van namens de afnemer een overeenkomst tot vervoer met een vervoerder.
-3. De afnemer doet afstand van vorderingen tot vergoeding van schade, welke hij terzake van enige onrechtmatige handeling, nalatigheid of onvoor- zichtigheid op welke wijze dan ook met het vervoer verband houdend van enig al dan niet in dienst van de Helms Milieutechniek zijnde persoon   buiten de gesloten overeenkomst om, zou kunnen instellen tegen Helms Milieutechniek.
-4. Indien de afnemer weigert de door Helms Milieutechniek te leveren zaken in ontvangst te nemen gelden de zaken desondanks als door Helms Milieutechniek geleverd, in welke geval de kosten van retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van de afnemer komen.
Helms Milieutechniek zal de zaken dertig dagen nadat deze aan afnemer   zijn geleverd opslaan, na verloop van deze termijn kan Helms  Milieutechniek vrij over de zaken beschikken. Afnemer krijgt van de opslag schriftelijk bericht met het verzoek de goederen af te (doen) halen, tegen contante betaling.
Artikel  4 Leveringstermijn
-1. Alle genoemde leveringstermijnen zijn vrijblijvend. Enige garantie te dien aanzien kan niet worden  gegeven.
-2. In geval van overmacht, waaronder begrepen alle omstandigheden bui- ten de wil of toedoen van Helms Milieutechniek, waardoor tijdige nako- ming der overeenkomst redelijkerwijze van Helms Milieutechniek niet kan worden gevergd, onverschillig of deze omstandigheden al dan niet voor- zienbaar waren op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, zal Helms Milieutechniek de levertijd met de tijdsduur van de vertraging door overmacht verlengen, hetzij een andere overeenkomst met de afnemer afsluiten, dan wel heeft Helms Milieutechniek het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder tot enige schadever- goeding gehouden te zijn.
-3. Onder overmacht wordt onder meer begrepen: staking, brand- en water- schade, overheidsmaatregelen, vertraging in en tijdig gelaste aanvoer van chemische en/of andere (hulp)stoffen, oorlog en oorlogsgevaar, mobilisatie, transportbelemmering, burgeroorlog en oproer, electriciteitsstoring, vorst en in het algemeen iedere bedrijfsstoring bij Helms Milieutechniek of diens leveranciers.
-4. Overschrijding van de overeengekomen levertijd, door welke oorzaak ook, doet voor de afnemer geen recht ontstaan op schadevergoeding, ont- binding  van  de  overeenkomst  of  niet  nakomen  van  enige  verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere met deze overeenkomst samen- hangende overeenkomst mocht  samenvloeien.
Artikel  5 Zichtzendingen
-1. Zichtzendingen dienen binnen 8 dagen na ontvangst door de afnemer aan Helms Milieutechniek te worden  geretourneerd.
-2. Indien de zichtzending niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn door Helms Milieutechniek terug is ontvangen wordt de afnemer geacht de zaken te behouden, waarna deze door Helms Milieutechniek  aan de afnemer in rekening worden  gebracht.


Artikel 6 Klachten
-1. Eventuele klachten dienen binnen 8 werkdagen na terugontvangst door  de afnemer van een aan Helms Milieutechniek aangeboden zaak schriftelijk bij Helms Milieutechniek te zijn ingediend, onder nauwkeurige omschrij- ving van de aard en grond  daarvan.
-2. De afnemer wordt geacht de zaken te hebben goedgekeurd nadat hij de in het vorige lid genoemde termijn ongebruikt heeft laten verstrijken.
-3. Helms Milieutechniek kan, indien hij een klacht gegrond bevindt, naar eigen keuze overgaan tot herstel van de schade dan wel tot vergoeding daarvan.
-4. Een klacht is in ieder geval ongegrond wanneer afnemer reeds tot verwerking of doorlevering van de door Helms Milieutechniek geleverde goederen is overgegaan. Een klacht is evenmin gegrond indien hij betrek- king heeft op onvermijdelijke technische afwijkingen van de geleverde  zaak. Als ondeugdelijk wordt uitsluitend beschouwd de zaak die niet vol- doet aan de bij verkoper ten tijde van de overeenkomst ten aanzien van het produkt  geldende specificatie(s).
Artikel 7 Betaling
-1. Betaling dient door Helms Milieutechniek te zijn ontvangen binnen 21 werkdagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
-2. Helms Milieutechniek kan naar zijn inzicht contante betaling verlangen bij het afhalen der zaken of onder rembours verzenden.
-3. Schuldvergelijking of andere vormen van compensatie door de afnemer zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.
-4. Tot het factuurbedrag behoort de in de factuur genoemde kredietbeper- kingstoeslag van maximaal 2%, die uitsluitend in mindering gebracht mag worden indien de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum door afnemer wordt voldaan.
-5. Indien koper niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is afnemer aan Helms Milieutechniek rente verschuldigd van 1,25% over het factuurbedrag over elke maand dat de betalingstermijn  is overschreden.
-6. Indien na de eerste sommatie door Helms Milieutechniek alsnog beta-  ling binnen 5 werkdagen achterwege blijft is de afnemer van rechtswege in verzuim en is hij gehouden tot vergoeding van de volledige schade en vergoeding van de kosten van verhaal, waaronder uitdrukkelijk begrepen de buitengerechtelijke incassokosten volgens het tarief van de Nederlandse  Orde van Advocaten, alsmede de kosten van rechtsbijstand voorzover die    de door de rechter toegewezen proceskosten overstijgen.
-7. Bij niet (tijdige) betaling als bedoeld in de vorige leden heeft Helms Milieutechniek het recht de uitvoering van alle door de ingebreke zijnde afnemer gegeven opdrachten op te schorten. De deswege voor Helms Milieutechniek geleden en te lijden schade is voor rekening van de afnemer. Schuldvergelijking of andere vormen van compensatie zijn voor Helms Milieutechniek te allen tijde  toegestaan.
Artikel 8 Vooruitbetaling of  zekerheidsstelling
-1. Helms Milieutechniek is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling van afnemer te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.
-2. Indien afnemer hiermede in gebreke blijft, vervalt de eventueel op Helms Milieutechniek berustende leveringsplicht, onverminderd het recht van Helms Milieutechniek op vergoeding van alle schaden, kosten en renten door afnemer.
Artikel  9 Eigendomsvoorbehoud
-1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van Helms Milieutechniek  zolang Helms Milieutechniek vorderingen op de afnemer heeft terzake van krachtens enige overeenkomst te leveren of nog te leveren zaken, verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede vorderingen terzake van schade- vergoeding wegens het niet nakomen van de uit enige overeenkomst voort- vloeiende verplichtingen, waaronder uitdrukkelijk de in artikel 7 bedoelde rente en kosten.
-2. De afnemer houdt de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken om niet voor Helms Milieutechniek. Hij mag de betrokken zaken derhalve  onder meer niet vermengen, verwerken, verkopen en leveren, noch verpan- den.
-3. De afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde  zaken voor zijn eigen rekening te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade door brand, ontploffing, diefstal, inbraak en vermissing.
-4. De zaken kunnen door Helms Milieutechniek op ieder moment van afnemer worden teruggevorderd. De daaraan verbonden kosten zullen afne- mer in rekening gebracht worden.
Artikel 10 Wijzigingen van de geleverde  zaken
-1. Het is afnemer verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van Helms Milieutechniek de door Helms Milieutechniek geleverde zaken te voorzien van eigen naam of logo.
-2. Het is afnemer verboden enigerlei veranderingen aan de DepoDog- container of andere geleverde zaken aan te brengen, danwel andere dan door Helms Milieutechniek geleverde gebruiksmaterialen in de container  te gebruiken op verbeurte van een boete van vijftigduizend euro per overtreding.
Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde  rechter
-1. Op deze overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen  is uitsluitend Nederlands recht van  toepassing.
-2. Alle geschillen die uit deze overeenkomst mochten voortvloeien zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter   te Utrecht.

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Recreatie, camping of jachthaven?